MPE Home Metamath Proof Explorer < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >  sadadd2lem Structured version   Unicode version

Theorem sadadd2lem 12976
Description: Lemma for sadadd2 12977. (Contributed by Mario Carneiro, 9-Sep-2016.)
Hypotheses
Ref Expression
sadval.a |- ( ph -> A C_ NN0 )
sadval.b |- ( ph -> B C_ NN0 )
sadval.c |- C = seq 0 ( ( c e. 2o , m e. NN0 |-> if (cadd ( m e. A , m e. B , (/) e. c ) , 1o , (/) ) ) , ( n e. NN0 |-> if ( n = 0 , (/) , ( n - 
1 ) ) ) )
sadcp1.n |- ( ph -> N e. NN0 )
sadcadd.k |- K = `' (bits |` NN0 )
sadadd2lem.1 |- ( ph -> ( ( K ` ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ N ) ) ) + if ( (/) e. ( C ` N
) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) = ( ( K ` ( A i^i (
0..^ N ) ) ) + ( K `
 ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) ) )
Assertion
Ref Expression
sadadd2lem |- ( ph -> ( ( K ` ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ ( N + 1 ) ) ) ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 
1 ) ) , 0 ) ) = ( ( K ` ( A i^i (
0..^ ( N + 
1 ) ) ) ) + ( K `
 ( B i^i ( 0..^ ( N + 
1 ) ) ) ) ) )
Distinct variable groups:   m, c, n   A, c, m   B, c, m   n, N
Allowed substitution hints:   ph( m, n, c)   A( n)   B( n)   C( m, n, c)   K( m, n, c)   N( m, c)

Proof of Theorem sadadd2lem
Dummy variable k is distinct from all other variables.
StepHypRef Expression
1 inss1 3563 . . . . . . . . 9 |- ( ( A sadd B ) i^i ( 0..^ N ) ) C_ ( A sadd B )
2 sadval.a . . . . . . . . . . 11 |- ( ph -> A C_ NN0 )
3 sadval.b . . . . . . . . . . 11 |- ( ph -> B C_ NN0 )
4 sadval.c . . . . . . . . . . 11 |- C = seq 0 ( ( c e. 2o , m e. NN0 |-> if (cadd ( m e. A , m e. B , (/) e. c ) , 1o , (/) ) ) , ( n e. NN0 |-> if ( n = 0 , (/) , ( n - 
1 ) ) ) )
52, 3, 4sadfval 12969 . . . . . . . . . 10 |- ( ph -> ( A sadd B ) = { k e. 
NN0 | hadd ( k e. A , k e. B , (/) e. ( C ` k ) ) } )
6 ssrab2 3430 . . . . . . . . . 10 |- { k e. NN0 | hadd (
k e. A , 
k e. B , (/) 
e. ( C ` k ) ) } 
C_ NN0
75, 6syl6eqss 3400 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> ( A sadd B ) 
C_ NN0 )
81, 7syl5ss 3361 . . . . . . . 8 |- ( ph -> ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ N ) ) C_ NN0 )
9 fzofi 11318 . . . . . . . . . 10 |- ( 0..^ N ) e. Fin
109a1i 11 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> ( 0..^ N ) e. Fin )
11 inss2 3564 . . . . . . . . 9 |- ( ( A sadd B ) i^i ( 0..^ N ) ) C_ ( 0..^ N )
12 ssfi 7332 . . . . . . . . 9 |- ( ( ( 0..^ N ) e. Fin /\ (
( A sadd B ) i^i ( 0..^ N ) ) C_ ( 0..^ N ) ) -> 
( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ N ) ) e. 
Fin )
1310, 11, 12sylancl 645 . . . . . . . 8 |- ( ph -> ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ N ) ) e. 
Fin )
14 elfpw 7411 . . . . . . . 8 |- ( ( ( A sadd B ) i^i ( 0..^ N ) ) e. ( ~P NN0 i^i Fin ) 
<-> ( ( ( A sadd 
B ) i^i (
0..^ N ) ) 
C_ NN0 /\ (
( A sadd B ) i^i ( 0..^ N ) ) e. Fin )
)
158, 13, 14sylanbrc 647 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ N ) ) e. ( ~P NN0 i^i Fin ) )
16 bitsf1o 12962 . . . . . . . . . 10 |- (bits |` NN0 ) : NN0
-1-1-onto-> ( ~P NN0 i^i Fin )
17 f1ocnv 5690 . . . . . . . . . 10 |- ( (bits |` NN0 ) : NN0 -1-1-onto-> ( ~P NN0 i^i Fin ) -> `' (bits |` NN0 ) : ( ~P NN0 i^i 
Fin ) -1-1-onto-> NN0 )
18 f1of 5677 . . . . . . . . . 10 |- ( `' (bits |` NN0 ) : ( ~P NN0 i^i Fin ) -1-1-onto-> NN0 -> `' (bits |` 
NN0 ) : ( ~P NN0 i^i Fin )
--> NN0 )
1916, 17, 18mp2b 10 . . . . . . . . 9 |- `' (bits |` NN0 ) : ( ~P NN0 i^i Fin )
--> NN0
20 sadcadd.k . . . . . . . . . 10 |- K = `' (bits |` NN0 )
2120feq1i 5588 . . . . . . . . 9 |- ( K : ( ~P NN0 i^i 
Fin ) --> NN0 <-> `' (bits |` 
NN0 ) : ( ~P NN0 i^i Fin )
--> NN0 )
2219, 21mpbir 202 . . . . . . . 8 |- K :
( ~P NN0 i^i Fin ) --> NN0
2322ffvelrni 5872 . . . . . . 7 |- ( ( ( A sadd B ) i^i ( 0..^ N ) ) e. ( ~P NN0 i^i Fin ) -> ( K ` ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ N ) ) ) e. NN0 )
2415, 23syl 16 . . . . . 6 |- ( ph -> ( K ` (
( A sadd B ) i^i ( 0..^ N ) ) ) e. NN0 )
2524nn0cnd 10281 . . . . 5 |- ( ph -> ( K ` (
( A sadd B ) i^i ( 0..^ N ) ) ) e. CC )
26 2nn0 10243 . . . . . . . . . 10 |- 2 e. NN0
2726a1i 11 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> 2 e. NN0 )
28 sadcp1.n . . . . . . . . 9 |- ( ph -> N e. NN0 )
2927, 28nn0expcld 11550 . . . . . . . 8 |- ( ph -> ( 2 ^ N
) e. NN0 )
30 0nn0 10241 . . . . . . . 8 |- 0 e. NN0
31 ifcl 3777 . . . . . . . 8 |- ( ( ( 2 ^ N
) e. NN0 /\ 0 e. NN0 ) -> if ( N e. ( A sadd B ) , ( 2 ^ N
) , 0 ) e. NN0 )
3229, 30, 31sylancl 645 . . . . . . 7 |- ( ph -> if ( N e. ( A sadd B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) e. NN0 )
3332nn0cnd 10281 . . . . . 6 |- ( ph -> if ( N e. ( A sadd B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) e. CC )
34 1nn0 10242 . . . . . . . . . . 11 |- 1 e. NN0
3534a1i 11 . . . . . . . . . 10 |- ( ph -> 1 e. NN0 )
3628, 35nn0addcld 10283 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> ( N + 1 ) e. NN0 )
3727, 36nn0expcld 11550 . . . . . . . 8 |- ( ph -> ( 2 ^ ( N + 1 ) ) e. NN0 )
38 ifcl 3777 . . . . . . . 8 |- ( ( ( 2 ^ ( N + 1 ) ) e. NN0 /\ 0 e. NN0 ) -> if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) e. NN0 )
3937, 30, 38sylancl 645 . . . . . . 7 |- ( ph -> if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) e. NN0 )
4039nn0cnd 10281 . . . . . 6 |- ( ph -> if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) e. CC )
4133, 40addcld 9112 . . . . 5 |- ( ph -> ( if ( N e. ( A sadd B
) , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( (/) e. ( C `
 ( N + 
1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) ) e. CC )
4225, 41addcld 9112 . . . 4 |- ( ph -> ( ( K ` ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ N ) ) ) + ( if ( N e. ( A sadd 
B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) ) ) e. CC )
43 inss1 3563 . . . . . . . . . 10 |- ( A i^i ( 0..^ N ) ) C_ A
4443, 2syl5ss 3361 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> ( A i^i (
0..^ N ) ) 
C_ NN0 )
45 inss2 3564 . . . . . . . . . 10 |- ( A i^i ( 0..^ N ) ) C_ (
0..^ N )
46 ssfi 7332 . . . . . . . . . 10 |- ( ( ( 0..^ N ) e. Fin /\ ( A i^i ( 0..^ N ) ) C_ (
0..^ N ) ) -> ( A i^i ( 0..^ N ) ) e. Fin )
4710, 45, 46sylancl 645 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> ( A i^i (
0..^ N ) ) e. Fin )
48 elfpw 7411 . . . . . . . . 9 |- ( ( A i^i ( 0..^ N ) ) e. ( ~P NN0 i^i Fin ) <-> ( ( A i^i ( 0..^ N ) ) C_ NN0 /\ ( A i^i (
0..^ N ) ) e. Fin ) )
4944, 47, 48sylanbrc 647 . . . . . . . 8 |- ( ph -> ( A i^i (
0..^ N ) ) e. ( ~P NN0 i^i 
Fin ) )
5022ffvelrni 5872 . . . . . . . 8 |- ( ( A i^i ( 0..^ N ) ) e. ( ~P NN0 i^i Fin ) -> ( K ` ( A i^i (
0..^ N ) ) ) e. NN0 )
5149, 50syl 16 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( K ` ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) e. 
NN0 )
5251nn0cnd 10281 . . . . . 6 |- ( ph -> ( K ` ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) e. CC )
53 inss1 3563 . . . . . . . . . 10 |- ( B i^i ( 0..^ N ) ) C_ B
5453, 3syl5ss 3361 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> ( B i^i (
0..^ N ) ) 
C_ NN0 )
55 inss2 3564 . . . . . . . . . 10 |- ( B i^i ( 0..^ N ) ) C_ (
0..^ N )
56 ssfi 7332 . . . . . . . . . 10 |- ( ( ( 0..^ N ) e. Fin /\ ( B i^i ( 0..^ N ) ) C_ (
0..^ N ) ) -> ( B i^i ( 0..^ N ) ) e. Fin )
5710, 55, 56sylancl 645 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> ( B i^i (
0..^ N ) ) e. Fin )
58 elfpw 7411 . . . . . . . . 9 |- ( ( B i^i ( 0..^ N ) ) e. ( ~P NN0 i^i Fin ) <-> ( ( B i^i ( 0..^ N ) ) C_ NN0 /\ ( B i^i (
0..^ N ) ) e. Fin ) )
5954, 57, 58sylanbrc 647 . . . . . . . 8 |- ( ph -> ( B i^i (
0..^ N ) ) e. ( ~P NN0 i^i 
Fin ) )
6022ffvelrni 5872 . . . . . . . 8 |- ( ( B i^i ( 0..^ N ) ) e. ( ~P NN0 i^i Fin ) -> ( K ` ( B i^i (
0..^ N ) ) ) e. NN0 )
6159, 60syl 16 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( K ` ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) e. 
NN0 )
6261nn0cnd 10281 . . . . . 6 |- ( ph -> ( K ` ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) e. CC )
6352, 62addcld 9112 . . . . 5 |- ( ph -> ( ( K ` ( A i^i (
0..^ N ) ) ) + ( K `
 ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) ) e. CC )
64 ifcl 3777 . . . . . . . 8 |- ( ( ( 2 ^ N
) e. NN0 /\ 0 e. NN0 ) -> if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) e. NN0 )
6529, 30, 64sylancl 645 . . . . . . 7 |- ( ph -> if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) e. NN0 )
6665nn0cnd 10281 . . . . . 6 |- ( ph -> if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) e. CC )
67 ifcl 3777 . . . . . . . 8 |- ( ( ( 2 ^ N
) e. NN0 /\ 0 e. NN0 ) -> if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) e. NN0 )
6829, 30, 67sylancl 645 . . . . . . 7 |- ( ph -> if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) e. NN0 )
6968nn0cnd 10281 . . . . . 6 |- ( ph -> if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) e. CC )
7066, 69addcld 9112 . . . . 5 |- ( ph -> ( if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) e. CC )
7163, 70addcld 9112 . . . 4 |- ( ph -> ( ( ( K `
 ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) + ( K `
 ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) ) + ( if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) ) e. CC )
7229nn0cnd 10281 . . . . . 6 |- ( ph -> ( 2 ^ N
) e. CC )
7372adantr 453 . . . . 5 |- ( (
ph /\ (/) e. ( C ` N ) ) -> ( 2 ^ N ) e. CC )
74 0cn 9089 . . . . . 6 |- 0 e. CC
7574a1i 11 . . . . 5 |- ( (
ph /\ -. (/) e. ( C ` N ) ) -> 0 e. CC )
7673, 75ifclda 3768 . . . 4 |- ( ph -> if ( (/) e. ( C ` N ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) e. CC )
77 sadadd2lem.1 . . . . . 6 |- ( ph -> ( ( K ` ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ N ) ) ) + if ( (/) e. ( C ` N
) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) = ( ( K ` ( A i^i (
0..^ N ) ) ) + ( K `
 ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) ) )
782, 3, 4, 28sadval 12973 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> ( N e. ( A sadd B ) <-> hadd ( N e. A , N e. B , (/) e. ( C ` N ) ) ) )
7978ifbid 3759 . . . . . . . 8 |- ( ph -> if ( N e. ( A sadd B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) = if (hadd ( N e. A , N e. B , (/) e. ( C `
 N ) ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) )
802, 3, 4, 28sadcp1 12972 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) <-> cadd ( N e. A , N e. B , (/) e. ( C `
 N ) ) ) )
8127nn0cnd 10281 . . . . . . . . . . 11 |- ( ph -> 2 e. CC )
8281, 28expp1d 11529 . . . . . . . . . 10 |- ( ph -> ( 2 ^ ( N + 1 ) ) = ( ( 2 ^ N ) x. 2 ) )
8372, 81mulcomd 9114 . . . . . . . . . 10 |- ( ph -> ( ( 2 ^ N ) x. 2 ) = ( 2 x. ( 2 ^ N ) ) )
8482, 83eqtrd 2470 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> ( 2 ^ ( N + 1 ) ) = ( 2 x. ( 2 ^ N ) ) )
85 eqidd 2439 . . . . . . . . 9 |- ( ph -> 0 = 0 )
8680, 84, 85ifbieq12d 3763 . . . . . . . 8 |- ( ph -> if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) = if (cadd ( N e. A , N e. B , (/) e. ( C `
 N ) ) , ( 2 x. ( 2 ^ N
) ) , 0 ) )
8779, 86oveq12d 6102 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( if ( N e. ( A sadd B
) , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( (/) e. ( C `
 ( N + 
1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) ) = ( if (hadd ( N e. A , N e. B , (/) e. ( C ` N ) ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if (cadd ( N e. A , N e. B , (/) e. ( C `
 N ) ) , ( 2 x. ( 2 ^ N
) ) , 0 ) ) )
88 sadadd2lem2 12967 . . . . . . . 8 |- ( ( 2 ^ N ) e. CC -> ( if (hadd ( N e. A , N e. B , (/) e. ( C ` N ) ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if (cadd ( N e. A , N e. B , (/) e. ( C `
 N ) ) , ( 2 x. ( 2 ^ N
) ) , 0 ) ) = ( ( if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) + if ( (/) e. ( C ` N ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) )
8972, 88syl 16 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( if (hadd ( N e. A , N e. B , (/) 
e. ( C ` N ) ) , ( 2 ^ N
) , 0 ) + if (cadd ( N e. A , N e. B , (/) 
e. ( C ` N ) ) , ( 2 x. (
2 ^ N ) ) , 0 ) ) = ( ( if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) + if ( (/) e. ( C `
 N ) , ( 2 ^ N
) , 0 ) ) )
9087, 89eqtrd 2470 . . . . . 6 |- ( ph -> ( if ( N e. ( A sadd B
) , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( (/) e. ( C `
 ( N + 
1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) ) = ( ( if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) + if ( (/) e. ( C `
 N ) , ( 2 ^ N
) , 0 ) ) )
9177, 90oveq12d 6102 . . . . 5 |- ( ph -> ( ( ( K `
 ( ( A sadd 
B ) i^i (
0..^ N ) ) ) + if (
(/) e. ( C ` N ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) + ( if ( N e. ( A sadd 
B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) ) ) = ( ( ( K `
 ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) + ( K `
 ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) ) + ( ( if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) + if ( (/) e. ( C ` N ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) ) )
9225, 41, 76add32d 9293 . . . . 5 |- ( ph -> ( ( ( K `
 ( ( A sadd 
B ) i^i (
0..^ N ) ) ) + ( if ( N e. ( A sadd B ) , ( 2 ^ N
) , 0 ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 
1 ) ) , 0 ) ) ) + if ( (/) e. ( C ` N
) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) = ( ( ( K `
 ( ( A sadd 
B ) i^i (
0..^ N ) ) ) + if (
(/) e. ( C ` N ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) + ( if ( N e. ( A sadd 
B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) ) ) )
9363, 70, 76addassd 9115 . . . . 5 |- ( ph -> ( ( ( ( K ` ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) + ( K ` ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) ) + ( if ( N e. A , 
( 2 ^ N
) , 0 ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) ) + if (
(/) e. ( C ` N ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) = ( ( ( K ` ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) + ( K ` ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) ) + ( ( if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( N e. B , 
( 2 ^ N
) , 0 ) ) + if (
(/) e. ( C ` N ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) ) )
9491, 92, 933eqtr4d 2480 . . . 4 |- ( ph -> ( ( ( K `
 ( ( A sadd 
B ) i^i (
0..^ N ) ) ) + ( if ( N e. ( A sadd B ) , ( 2 ^ N
) , 0 ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 
1 ) ) , 0 ) ) ) + if ( (/) e. ( C ` N
) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) = ( ( ( ( K ` ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) + ( K ` ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) ) + ( if ( N e. A , 
( 2 ^ N
) , 0 ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) ) + if (
(/) e. ( C ` N ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) )
9542, 71, 76, 94addcan2ad 9277 . . 3 |- ( ph -> ( ( K ` ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ N ) ) ) + ( if ( N e. ( A sadd 
B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) ) ) = ( ( ( K `
 ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) + ( K `
 ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) ) + ( if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) ) )
9625, 33, 40addassd 9115 . . 3 |- ( ph -> ( ( ( K `
 ( ( A sadd 
B ) i^i (
0..^ N ) ) ) + if ( N e. ( A sadd 
B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 
1 ) ) , 0 ) ) = ( ( K ` ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ N ) ) ) + ( if ( N e. ( A sadd 
B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 1 ) ) , 0 ) ) ) )
9752, 66, 62, 69add4d 9294 . . 3 |- ( ph -> ( ( ( K `
 ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) + if ( N e. A , 
( 2 ^ N
) , 0 ) ) + ( ( K ` ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) ) = ( ( ( K ` ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) + ( K ` ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) ) + ( if ( N e. A , 
( 2 ^ N
) , 0 ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) ) )
9895, 96, 973eqtr4d 2480 . 2 |- ( ph -> ( ( ( K `
 ( ( A sadd 
B ) i^i (
0..^ N ) ) ) + if ( N e. ( A sadd 
B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 
1 ) ) , 0 ) ) = ( ( ( K `
 ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) + if ( N e. A , 
( 2 ^ N
) , 0 ) ) + ( ( K ` ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) ) )
9920bitsinvp1 12966 . . . 4 |- ( ( ( A sadd B ) 
C_ NN0 /\ N e. 
NN0 ) -> ( K ` ( ( A sadd B ) i^i (
0..^ ( N + 
1 ) ) ) ) = ( ( K ` ( ( A sadd B ) i^i ( 0..^ N ) ) ) + if ( N e. ( A sadd B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) )
1007, 28, 99syl2anc 644 . . 3 |- ( ph -> ( K ` (
( A sadd B ) i^i ( 0..^ ( N + 1 ) ) ) ) = ( ( K ` (
( A sadd B ) i^i ( 0..^ N ) ) ) + if ( N e. ( A sadd B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) )
101100oveq1d 6099 . 2 |- ( ph -> ( ( K ` ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ ( N + 1 ) ) ) ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 
1 ) ) , 0 ) ) = ( ( ( K `
 ( ( A sadd 
B ) i^i (
0..^ N ) ) ) + if ( N e. ( A sadd 
B ) , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 
1 ) ) , 0 ) ) )
10220bitsinvp1 12966 . . . 4 |- ( ( A C_ NN0 /\ N e. NN0 ) -> ( K ` ( A i^i ( 0..^ ( N + 1 ) ) ) ) = ( ( K ` ( A i^i ( 0..^ N ) ) ) + if ( N e. A , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) )
1032, 28, 102syl2anc 644 . . 3 |- ( ph -> ( K ` ( A i^i ( 0..^ ( N + 1 ) ) ) ) = ( ( K ` ( A i^i (
0..^ N ) ) ) + if ( N e. A , 
( 2 ^ N
) , 0 ) ) )
10420bitsinvp1 12966 . . . 4 |- ( ( B C_ NN0 /\ N e. NN0 ) -> ( K ` ( B i^i ( 0..^ ( N + 1 ) ) ) ) = ( ( K ` ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) )
1053, 28, 104syl2anc 644 . . 3 |- ( ph -> ( K ` ( B i^i ( 0..^ ( N + 1 ) ) ) ) = ( ( K ` ( B i^i (
0..^ N ) ) ) + if ( N e. B , 
( 2 ^ N
) , 0 ) ) )
106103, 105oveq12d 6102 . 2 |- ( ph -> ( ( K ` ( A i^i (
0..^ ( N + 
1 ) ) ) ) + ( K `
 ( B i^i ( 0..^ ( N + 
1 ) ) ) ) ) = ( ( ( K ` ( A i^i (
0..^ N ) ) ) + if ( N e. A , 
( 2 ^ N
) , 0 ) ) + ( ( K ` ( B i^i ( 0..^ N ) ) ) + if ( N e. B , ( 2 ^ N ) , 0 ) ) ) )
10798, 101, 1063eqtr4d 2480 1 |- ( ph -> ( ( K ` ( ( A sadd B
) i^i ( 0..^ ( N + 1 ) ) ) ) + if ( (/) e. ( C ` ( N + 1 ) ) , ( 2 ^ ( N + 
1 ) ) , 0 ) ) = ( ( K ` ( A i^i (
0..^ ( N + 
1 ) ) ) ) + ( K `
 ( B i^i ( 0..^ ( N + 
1 ) ) ) ) ) )
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:   -. wn 3   -> wi 4   /\ wa 360  haddwhad 1388  caddwcad 1389   = wceq 1653   e. wcel 1726   {crab 2711   i^i cin 3321   C_ wss 3322   (/)c0 3630   ifcif 3741   ~Pcpw 3801   e. cmpt 4269   `'ccnv 4880   |` cres 4883   -->wf 5453   -1-1-onto->wf1o 5456   ` cfv 5457  (class class class)co 6084   e. cmpt2 6086   1oc1o 6720   2oc2o 6721   Fincfn 7112   CCcc 8993   0cc0 8995   1c1 8996   + caddc 8998   x. cmul 9000   - cmin 9296   2c2 10054   NN0cn0 10226  ..^cfzo 11140   seq cseq 11328   ^cexp 11387  bitscbits 12936   sadd csad 12937
This theorem is referenced by:  sadadd2  12977
This theorem was proved from axioms:  ax-mp 5  ax-1 6  ax-2 7  ax-3 8  ax-gen 1556  ax-5 1567  ax-17 1627  ax-9 1667  ax-8 1688  ax-13 1728  ax-14 1730  ax-6 1745  ax-7 1750  ax-11 1762  ax-12 1951  ax-ext 2419  ax-rep 4323  ax-sep 4333  ax-nul 4341  ax-pow 4380  ax-pr 4406  ax-un 4704  ax-inf2 7599  ax-cnex 9051  ax-resscn 9052  ax-1cn 9053  ax-icn 9054  ax-addcl 9055  ax-addrcl 9056  ax-mulcl 9057  ax-mulrcl 9058  ax-mulcom 9059  ax-addass 9060  ax-mulass 9061  ax-distr 9062  ax-i2m1 9063  ax-1ne0 9064  ax-1rid 9065  ax-rnegex 9066  ax-rrecex 9067  ax-cnre 9068  ax-pre-lttri 9069  ax-pre-lttrn 9070  ax-pre-ltadd 9071  ax-pre-mulgt0 9072  ax-pre-sup 9073
This theorem depends on definitions:  df-bi 179  df-or 361  df-an 362  df-3or 938  df-3an 939  df-xor 1315  df-tru 1329  df-had 1390  df-cad 1391  df-ex 1552  df-nf 1555  df-sb 1660  df-eu 2287  df-mo 2288  df-clab 2425  df-cleq 2431  df-clel 2434  df-nfc 2563  df-ne 2603  df-nel 2604  df-ral 2712  df-rex 2713  df-reu 2714  df-rmo 2715  df-rab 2716  df-v 2960  df-sbc 3164  df-csb 3254  df-dif 3325  df-un 3327  df-in 3329  df-ss 3336  df-pss 3338  df-nul 3631  df-if 3742  df-pw 3803  df-sn 3822  df-pr 3823  df-tp 3824  df-op 3825  df-uni 4018  df-int 4053  df-iun 4097  df-disj 4186  df-br 4216  df-opab 4270  df-mpt 4271  df-tr 4306  df-eprel 4497  df-id 4501  df-po 4506  df-so 4507  df-fr 4544  df-se 4545  df-we 4546  df-ord 4587  df-on 4588  df-lim 4589  df-suc 4590  df-om 4849  df-xp 4887  df-rel 4888  df-cnv 4889  df-co 4890  df-dm 4891  df-rn 4892  df-res 4893  df-ima 4894  df-iota 5421  df-fun 5459  df-fn 5460  df-f 5461  df-f1 5462  df-fo 5463  df-f1o 5464  df-fv 5465  df-isom 5466  df-ov 6087  df-oprab 6088  df-mpt2 6089  df-1st 6352  df-2nd 6353  df-riota 6552  df-recs 6636  df-rdg 6671  df-1o 6727  df-2o 6728  df-oadd 6731  df-er 6908  df-map 7023  df-pm 7024  df-en 7113  df-dom 7114  df-sdom 7115  df-fin 7116  df-sup 7449  df-oi 7482  df-card 7831  df-cda 8053  df-pnf 9127  df-mnf 9128  df-xr 9129  df-ltxr 9130  df-le 9131  df-sub 9298  df-neg 9299  df-div 9683  df-nn 10006  df-2 10063  df-3 10064  df-n0 10227  df-z 10288  df-uz 10494  df-rp 10618  df-fz 11049  df-fzo 11141  df-fl 11207  df-mod 11256  df-seq 11329  df-exp 11388  df-hash 11624  df-cj 11909  df-re 11910  df-im 11911  df-sqr 12045  df-abs 12046  df-clim 12287  df-sum 12485  df-dvds 12858  df-bits 12939  df-sad 12968
  Copyright terms: Public domain W3C validator